Stránky 4.C

Milí žáci 4.C!

V galerii najdete foto ze závěru letošního školního roku!

Závěr školního roku:

  • ve dnech 24., 25., 28.,29.6. - končí výuka v 11.45h

  • ve středu 30.6. se od 8.00 h do 8.45 h - rozdávání vysvědčení

8.45 h - cca 9.30 h - "loučení s deváťáky"


Časový rozvrh on line výuky

Po 8:30 - 10:00

Út 8:30 - 9:30

ST 8:30 - 10:00

ČT 10:00 - 11:30

Pá 10:00 - 11:00

  • denně je možné po skončení on line výuky zůstat na konzultacích

  • denně jsou úkoly pro samostatnou práci zapsány v Google učebně ( žáci si je zároveň zaznamenávají do sešitů již během on line výuky! )

  • plnění úkolů a cvičení v sešitech ČJ, M, VL a v PS je povinné a je také zahrnuto do klasifikace


Materiály k otevření školy od 12.4. 2021

Instruktážní video k testování žáků odkaz

Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách odkaz

Testování - instruktážní leták odkaz

Pravidla distanční výuky


Distanční vzdělávání:


Distanční vzdělávání probíhá on-line přes Google učebnu. K předávání materiálů mezi školou a žáky se dále využívají emailové adresy jednotlivých žáků a webové stránky jednotlivých tříd, popřípadě individuálně dohodnutý jiný způsob předávání (off-line).

Předávání informací probíhá též prostřednictvím webových stránek školy.

Časové rozvržení výuky obdrží každý žák.

Žák je povinen účastnit se distančního vzdělávání, dle pokynů vyučujícího.

Za dodržování této povinnosti jsou odpovědní zákonní zástupci dítěte.


Omlouvání absence:


Nepřítomnost na distanční výuce omlouvají zákonní zástupci ze zdravotních a jiných vážných důvodů.

Toto je nutno učinit do 3 dnů od začátku nepřítomnosti, omluvit žáka lze e-mailem třídnímu učiteli nebo i telefonicky.

Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci.

Při asynchronní či off-line výuce je za absenci považováno neodevzdání úkolů či výstupů své práce ve stanoveném termínu, bez snahy o plnění pokynů vyučujícího.


Má-li žák zvýšenou absenci ve škole nebo na distanční výuce, může mu být uložena dodatečná zkouška pro doplnění klasifikačních podkladů:

Zamešká-li žák z jakéhokoli důvodu 30 a více % z realizovaných vyučovacích hodin kteréhokoli předmětu za pololetí, může mu být uložena dodatečná zkouška pro doplnění klasifikačních podkladů. Toto ustanovení se nepoužije v případě, že se jedná o fyzickou nepřítomnost žáka nebo studenta ve výuce z důvodu jeho účasti na jiné akci organizované školou.

Dodatečná zkouška pro doplnění klasifikačních podkladů může být ředitelem školy nařízena na návrh vyučujícího příslušného předmětu i při absenci nižší než realizovaných vyučovacích hodin.

Formu dodatečné zkoušky pro doplnění klasifikačních podkladů určí vyučující daného předmětu.

Známka z dodatečné zkoušky pro doplnění klasifikačních podkladů je jedním z klasifikačních podkladů, do celkového hodnocení pololetí se započítávají i všechny ostatní známky z daného předmětu.


Distanční výuka - web školy, metodické a technické materiály pro žáky a rodiče

Je zřízen web pro žáky a rodiče, kde najdou odpovědi na nejčastější otázky a návody na přihlášení do Google účtu a práci v Google učebně. Web je na adrese: https://faq.donovalskazs.cz/. Lze se na něj dostat také přes webové stránky školy.