Stránky 4.C

Informace pro rodiče žáků

Školní kuchyně bude od 1.3.2021 v provozu. Všichni žáci mají odhlášený oběd, tudíž je třeba se opět v systému přihlásit!

Stravu je možné odebrat výdejním okénkem u školní jídelny v čase 13,30 – 14,30 hodin do vlastních nádob. Budeme vařit jedno jídlo.

Obědy pro žáky 1. – 3. ročníků mohou ve výjimečných případech vyzvednout zákonní zástupci.

Žáci 4. – 9. ročníků si musí oběd vyzvednut osobně.

Do budovy školy mají přístup pouze žáci a zaměstnanci školy. Třetím osobám je vstup do budovy zakázán!

Vstup do budovy školy je povolen pouze s ochranou úst a nosu (respirátor )

Žák, který se nezúčastní distanční výuky, nemá nárok na dotovaný oběd.

Cizí strávníci se ve školní jídelně stravovat nebudou.


Organizace převzetí výpisu vysvědčení za I. pololetí 2020/21

1) Je možné dostavit se na hřiště školy (před tenisovou halou) ve čtvrtek 28.1. 2021 v časovém rozmezí 10.00 - 10.30h. Je nutné dodržovat rozestupy, roušky. Převzít výpis a ihned odcházet.

2) Kdo si výpis nevyzvedne osobně ve čtvrtek, zašlu mu fotokopii emailem a následně obdrží výpis ve škole, po návratu k prezenční výuce.

3)Výpisy vysvědčení se nevracejí do školy, žáci si je ponechají.

Pravidla distanční výuky


Distanční vzdělávání:


Distanční vzdělávání probíhá on-line přes Google učebnu. K předávání materiálů mezi školou a žáky se dále využívají emailové adresy jednotlivých žáků a webové stránky jednotlivých tříd, popřípadě individuálně dohodnutý jiný způsob předávání (off-line).

Předávání informací probíhá též prostřednictvím webových stránek školy.

Časové rozvržení výuky obdrží každý žák.

Žák je povinen účastnit se distančního vzdělávání, dle pokynů vyučujícího.

Za dodržování této povinnosti jsou odpovědní zákonní zástupci dítěte.


Omlouvání absence:


Nepřítomnost na distanční výuce omlouvají zákonní zástupci ze zdravotních a jiných vážných důvodů.

Toto je nutno učinit do 3 dnů od začátku nepřítomnosti, omluvit žáka lze e-mailem třídnímu učiteli nebo i telefonicky.

Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci.

Při asynchronní či off-line výuce je za absenci považováno neodevzdání úkolů či výstupů své práce ve stanoveném termínu, bez snahy o plnění pokynů vyučujícího.


Má-li žák zvýšenou absenci ve škole nebo na distanční výuce, může mu být uložena dodatečná zkouška pro doplnění klasifikačních podkladů:

Zamešká-li žák z jakéhokoli důvodu 30 a více % z realizovaných vyučovacích hodin kteréhokoli předmětu za pololetí, může mu být uložena dodatečná zkouška pro doplnění klasifikačních podkladů. Toto ustanovení se nepoužije v případě, že se jedná o fyzickou nepřítomnost žáka nebo studenta ve výuce z důvodu jeho účasti na jiné akci organizované školou.

Dodatečná zkouška pro doplnění klasifikačních podkladů může být ředitelem školy nařízena na návrh vyučujícího příslušného předmětu i při absenci nižší než realizovaných vyučovacích hodin.

Formu dodatečné zkoušky pro doplnění klasifikačních podkladů určí vyučující daného předmětu.

Známka z dodatečné zkoušky pro doplnění klasifikačních podkladů je jedním z klasifikačních podkladů, do celkového hodnocení pololetí se započítávají i všechny ostatní známky z daného předmětu.


Distanční výuka 4.C od pondělí 4.1. 2021

Od pondělí 4.1. 2021 bude ve 4.C probíhat výuka on line. Budeme se potkávat v Google učebně " Domácí škola 4.C" , tak jako v říjnu a v listopadu 2020.

Na meet se budeme přihlašovat ve stejném časovém harmonogramu jako doposud:

PO 8.30 - 10.00 ČJ, M, VL

ÚT 8.30 - 9.30 ČJ, M

ST 8.30 - 10.00 ČJ, M, VL

ČT 10.00 - 11.30 ČJ, M, PŘ

PÁ 10.00 - 11.00 ČJ, M, ČJ

+ AJ dle rozvrhu vyučujících AJ

+ denně je možné po ukončení on line výuky konzultovat individuálně otázky k probíranému učivu

+ ST 10.00 - 11.00 jsou pravidelné konzultace pro zájemce 👋👩‍🏫

+ všechny průběžné informace k on line vyučování budou denně aktualizovány v Google učebně "Domácí škola 4.C" ( denní úkoly pro samostatnou práci, procvičování učiva, kontrolní kvízy k opakování učiva, slovní úlohy apod.)

Obědy od 4.1. 2021 :

 • v jídelně se stravují pouze žáci 1. a 2. ročníků, kteří mají prezenční výuku

 • ostatní žáci si mohou obědy odebírat s sebou " na doma"

Plán učiva 14.12. - 18.12.

ČJ str. 62 - 67, PS str. 38, 39

M str. 48, 49, PS str. 35, 54

VL str. 38 - 40, PS str. 23, 24

PŘ str. 38 - 40

ČT str. 66 - 68

Plán učiva 7.12. - 11.12.

ČJ str.59 - 61, PS str. 34 - 36

M str.47,48, PS str. 34, 53

VL str.36, 37, PS str.21

PŘ str. 36,37, PS str.21

ČT str. 59 - 65

Plán učiva 30.11. - 4.12.

ČJ str. 56 - 58, PS str. 32 - 34

M str. 44 - 46, PS str. 32, 33

VL str. 33,34 + 35 opakování, PS str. 21

PŘ str. 34, 35, PS str. 19, 20

ČT str. 54 - 57

+ úkoly v Google učebně - "Domácí škola"

Návrat k prezenční výuce v pondělí 30.11.

 • příchod do šatny pro 4.C je určen na 7.40 h

 • po celou dobu pobytu ve škole budou mít žáci nasazenou roušku

 • učíme se dle letošního třídního rozvrhu ( zapsán v ŽK )

 • TV - podle počasí formou vycházek

 • HV - bez zpěvu

 • jídelna v provozu

Distanční výuka pokračuje od 2.11.

Vážení rodiče,

protože se žáci zatím do lavic nemohou vrátit, budeme společně s dětmi pokračovat v distanční výuce.

Probíhat bude ve stejných časech jako doposud.

Tedy :

Po 8.30 - 10.00

Út 8.30 - 9.30

St 8.30 - 10.00

Čt 10.00 - 11.30

Pá 10.00 - 11.00

I nadále platí Google učebny pro AJ, dle stanovených skupin. Google učebna pro žáky s jiným mateřským jazykem také pokračuje.

Nově nabízím možnost individuálních konzultací pro žáky . Ráda žákům pomůžu s konkrétními problémy ohledně učiva, vždy ve středu od 10.00h. Konzultace nejsou povinné.
Distanční výuka - web školy, metodické a technické materiály pro žáky a rodiče

Je zřízen web pro žáky a rodiče, kde najdou odpovědi na nejčastější otázky a návody na přihlášení do Google účtu a práci v Google učebně. Web je na adrese: https://faq.donovalskazs.cz/. Lze se na něj dostat také přes webové stránky školy.

Plavání

Plavání je prozatím zrušeno v příštích čtrnácti dnech.

Tedy ve středu 14. 10. a 21. 10. neplaveme!

Doporučený seznam pomůcek

VV

vodové barvy - anilínové

temperové barvy

voskovky, progresa

lepidlo

hadřík, ochranný oděv, noviny na lavici

kelímek, paleta, štětce, černý lihový fix

barevné papíry

TV

látkový sáček na zavěšení

tričko, kraťasy, tepláky

obuv se světlou podrážkou do tělocvičny

švihadlo


Penál

2x tužka č.2, č.3

2x pero

pastelky

ořezávátko, guma

nůžky, pravítko

DO TŘÍDY

látkový ubrousek na svačinu (denně v aktovce)

1x role papír. ubrousků

2x role papír. utěrek

zámek na šatní skříňku se dvěma klíčky s visačkou, možno i zámek s kódem

Obecné informace šk.rok 2020/21

Platby

 • z loňského školního roku je převedeno do TF 173 Kč na žáka, noví žáci tedy přispějí 573Kč do TF

 • pracovní sešity "PS" : 400 Kč ( AJ, VL, VL, PŘ ), ostatní PS jsou již zaplaceny z TF ze třetí třídy

 • třídní fond "TF" : 400 Kč ( sešity, čtvrtky, pomůcky na VV,PV, drobné výdaje na divadelní představení apod.)


Informační letáky

http://www.donovalskazs.cz/2020/09/desatero/


Vyzvedávání obědů

 • v současné době není možné aby si rodiče vyzvedávali obědy, pokud je jejich dítě nemocné